New In Store

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adip is cing elit, sed do eiusmod tempor

Categories :

Let’s connect

Keresés

Adatvédelmi tájékoztató

  /  Adatvédelmi tájékoztató

Bevezetés

A BLUE BUSINESS Interior Kft (Székhely: 1138 Budapest, Váci út 135-139/B., továbbiakban Adatkezelő) a személyes adatok védelme érdekében jelen tájékoztatóban mutatja be, hogy miért és hogyan gyűjti és használja fel üzleti partnereink által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat. A személyes adatokat a jelen adatvédelmi tájékoztatóban megjelölt valamely célra, vagy az adatok gyűjtésekor megjelölt egyéb célra használhatja fel.

Személyes adatnak számít bármely azonosított vagy azonosítható élő természetes személyre vonatkozó bármilyen információ.

Az Adatkezelő rögzíti, hogy a jelen tájékoztatóval szabályozott adatszolgáltatások elmaradásának lehetséges következménye, hogy az adott szolgáltatást az üzleti partnere igénybe venni nem tudja, illetve a szolgáltatást nem teljeskörűen veheti igénybe.

Biztonság

Az Adatkezelő számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén, telephelyein, adatfeldolgozóinál találhatók meg. Az Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Az Adatkezelő a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A személyes adatok gyűjtése

Az Adatkezelő meglévő és potenciális ügyfelei üzleti kapcsolattartási adatait ügyfélkapcsolat-kezelő rendszerben, valamint papír-alapon gyűjti és tárolja. A kapcsolattartási adatok gyűjtését és ezen személyes adatok rögzítését az Ön kapcsolattartója kezdeményezi az alábbiak szerint:

 • rögzített adatok: név, a munkáltató neve, a személy beosztása, telefonszáma, e-mail címe és egyéb üzleti kapcsolattartásra szolgáló adatokat,
 • esetlegesen az érintettek kommunikációja során keletkező adatok: e-mail (feladó neve, címzett neve, dátum és időpont) és naptárrendszerekben keletkező adatok: (szervező neve, résztvevő neve, az esemény dátuma és időpontja)
 • a tervrajzokon szereplő nevek, beosztások, tartózkodási irodák
 • adatbekérő lapokon szereplő információk, amik a projekthez kerülnek rögzítésre a hatékony ügyintézés érdekében.

A személyes adatok felhasználása

Az üzleti kapcsolatokra vonatkozó személyes adatok az Adatkezelő rendszereit használó felhasználók számára láthatók és felhasználhatók, ideértve az adattovábbítással érintett adatkezelőket és adatfeldolgozókat. Ezen adatok a következő célokra használhatók fel:

 • üzleti tevékenységünk és szolgáltatásaink teljesítése, nyilvántartása, irányítása és fejlesztése,
 • tájékoztatás nyújtása cégünkről és szolgáltatásainkról,
 • analitikák készítése,
 • számlázási célból,
 • korábbi megrendelések és termék specifikációk visszakövethetősége.
 • termékek szállítása során a dobozok címkézésénél feltüntetésre kerülhet a dolgozó neve, emelet, irodájának megnevezése a szakszerű, hatékony szerelési munkák érdekében
 • CRM rendszerben történő adatgyűjtés, marketing célokból (ügyfélelégedettségi mérés, hírlevél, stb.)
 •  az adatbekérőn szereplő kollégákkal történő kapcsolattartás a projekt lezárásáig (projekt átadás, számlázás, stb.)

Adatmegőrzés

A személyes adatok az ügyfélkapcsolat-kezelő rendszerben, valamint papír-alapon annyi ideig kerülnek tárolásra, amíg fennáll az Adatkezelő és az ügyfél közötti üzleti kapcsolat, vagy amíg az a fenti célok közül bármelyik érdekében szükséges.

Az adatkezelés jogalapja

Amennyiben a személyes adatok kezelése szerződés teljesítéséhez szükséges (pl.: az Adatkezelő által igénybe vett vagy általa ügyfelei számára nyújtott szolgáltatások esetén), az adatkezelés a szerződés teljesítése érdekében történik. Emellett, vagyis szerződéses kapcsolat hiányban az üzleti kapcsolataink személyes adatainak gyűjtése vagy megőrzése jogos gazdasági érdekeinken alapszik.

Amennyiben társaságunkra olyan jogi kötelezettség vonatkozik, mely személyes adatok kezelésével jár együtt, pl. adókötelezettségek teljesítése, az adatkezelés ezen a jogszabályi kötelezettségen alapul.

Mikor és hogyan osztjuk meg a személyes adatokat, valamint az adatkezelés helye

 • Más üzleti közreműködők: az Adatkezelő adatkezelései során megosztja a részére átadott személyes adatot, amikor adminisztratív célból vagy ügyfeleink számára szakmai szolgáltatások nyújtása érdekében szükséges (pl. amikor a szolgáltatásnyújtás magában foglalja harmadik személy szolgáltatásainak bevonását megrendelés, értékesítés, tervezés, szállítás, szerelés esetében),
 • Harmadik fél szervezetek, amelyek adatfeldolgozást, vagy IT szolgáltatásokat (rendszereink biztosítása, adatbiztonsági szolgáltatások) nyújtanak számunkra,
 • Harmadik fél szervezetek, akik egyéb módon segítenek áruk, szolgáltatások vagy információ szolgáltatásával (pl.: könyvelés, könyvvizsgálat),
 • Könyvvizsgálók és más szakmai tanácsadók,
 • Bíróság, nyomozó hatóság, egyéb hatóság, kormányzati szervek és szabályozó szervezetek, illetve egyéb harmadik felek az alkalmazandó jogszabályok vagy rendelkezések előírásai alapján és azoknak megfelelően.

Az Adatkezelő tájékoztatja partnereit, hogy egyes partnerei (pl.: Steelcase) esetében a személyes adatok továbbításra kerülnek az Európai Unión („EU”) kívüli országokba is. Ezen esetekben az adattovábbítás csak akkor történik meg, amennyiben a továbbítás olyan megállapodás alapján történik, amely tartalmazza a személyes adatok továbbítására vonatkozó európai uniós követelményeket az EU-n kívüli adattovábbítás esetére, mint pl. az Európai Bizottság által jóváhagyott általános szerződéses rendelkezéseket.

A jelen adatvédelmi tájékoztató módosításai

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató megváltoztatására.

Az érintettek jogai és a joggyakorlás módja

Az érintettek meghatározott jogokkal rendelkeznek saját személyes adataik tekintetében és az adatkezelők kötelesek lehetővé tenni ezen jogok érvényesítését. Azokban az esetekben, amikor adatkezelőként járunk el (eldöntjük hogyan és miért dolgozzuk fel a személyes adatokat), az érintettek az alábbiak szerint gyakorolhatják a személyes adataikhoz fűződő jogaikat.

 • Tájékoztatáshoz való jog
 • A személyes adatokhoz való hozzáférés,
 • A személyes adatok módosítása (helyesbítése),
 • Hozzájárulás visszavonása, amennyiben az adatkezelés hozzájárulás alapján történik,
 • A személyes adatok általunk történő kezelésének korlátozásához való jog és a tiltakozáshoz való jog, kivéve, ha az adatok kezelését jogszabály írja elő vagy az adatkezelést kényszerítő erejű jogos okok indokolja.

Az adatkezelő elérhetősége

Adatkezelő adatai, elérhetősége: BLUE BUSINESS Interior Kft (Székhely: 1138 Budapest, Váci út 135-139/B, telefon: + 36 1 465 8060, e-mail: info@blue.hu)

Az Adatkezelőhöz fordulás joga: Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshető az Adatkezelő postacímén, az info@blue.hu e-mai címen, valamint a + 36 1 1 465 8060 telefonszámon.

Bírósághoz fordulás joga: Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Adatvédelmi hatósági eljárás: Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni. A jogaival és a hatósághoz benyújtandó panasz részleteivel kapcsolatos további információért keresse fel az alábbi honlapot: http://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html.